Bezpieczeństwo dzieci.Intensywny angielski - technika bilingwistycznaHigiena i standardy czystości.

Program edukacyjny i jego założenia

W Międzynarodowej Akademii Malucha wprowadziliśmy autorski program edukacyjny opierający się na trzech systemach: system intensywnej nauki języka angielskiego, savoir – vivre i nauka samodzielności malucha przy wykorzystaniu techniki pozytywnych wzmocnień oraz podejście Emilia Reggio.

Intensywny angielski

Intensywny angielskiŻyjąc w globalizującym się świecie, obserwując i będąc świadkami zmian, zacierania się granic między państwami, wszyscy zdajemy sobie sprawę z ważności znajomości języka angielskiego. Dla następnych rosnących pokoleń jest ona niezbędna, nieodzowna.

Dla ludzkiego mózgu najlepszy czas na przyswajanie języka to czas od narodzin do 6 roku życia. Można podzielić ten 6 letni okres na krótsze dwa okresy: to jest od urodzenia do 3 roku życia i od 3 – 6 roku życia. W pierwszym okresie czyli do 3 roku życia dziecko uczy się podstawowych komponentów i elementów struktury języka, poznając podmiot języka mówionego, opisywanie czynności, wymowę, zadawanie pytań czy formułowanie prostych odpowiedzi oraz uczy się tworzenia zdań i konstrukcji zdaniowych. Późniejszy okres – od 3 do 6 roku życia - to czas „poszerzania słownika” czyli zwiększanie ilości używanych słów – co pozwala na szybki rozwój mowy i komunikacji społecznej - zdolności wypowiadania swoich myśli i potrzeb.

Naszym celem jest, aby dzieci mając codzienną styczność z językiem angielskim w sytuacjach im znanych, miały one możliwość przyswojenia przez zabawę, w naturalny (nie odtwórczy) sposób elementarnych podstaw tego języka, tak jak dzieje się to w języku ojczystym – to znaczy wymowy, opisu czynności, zadawania prostych pytań, tworzenia zdań i konstrukcji zdaniowych.

U rodziców może pojawić się pytanie: Moje dziecko jest malutkie i nie posiada żadnej wiedzy z języka angielskiego, dopiero zaczyna mówić i komunikować się we własnym języku, czy ma więc sens nauka języka obcego w tak wczesnym wieku?

W ostatnich dziesięcioleciach przeprowadzono szereg badań dotyczących nauki języka i mówienia. Badania te dowodzą, że w zakresie nauki języków mózg jest najbardziej aktywny do 6 roku życia, w późniejszych latach łatwość uczenia zmniejsza się. Mózg ludzki jest bowiem od urodzenia nastawiony na naukę mówienia. Do 6 roku życia dzieci uczą się języków tak samo jak swojego ojczystego, naturalnie, bez wysiłku. Dzieci wzrastające w środowisku dwujęzycznym uczą się tych języków równolegle i w równoległym stopniu je opanowują. Wszystko co dziecko przyswaja poprzez zabawę w radosnej atmosferze koduje się na stałe, to co z trudem zapamiętywane, uczone na pamięć, odtworzone, kodowane jest z większą trudnością i niekoniecznie na stałe. Maluchy ucząc się dwóch języków poprzez zabawę, mają szansę bardzo wcześnie uświadomić sobie, iż te same myśli można wyrażać w różny sposób, co przyczynia się do rozwoju komunikacji w ich języku ojczystym.

W naszej Akademii dzieci są pod opieką dwóch nauczycieli – kiedy jeden nauczyciel zwraca się do dzieci w języku polskim, drugi z nauczycieli powtarza to samo zdanie w języku angielskim – tę technikę nauczania nazwaliśmy techniką bilingwistyczną (dwujęzyczną).

W technice tej nauczyciel mówiący w języku polskim powie „Idziemy umyć rączki”, nauczyciel mówiący w języku angielskim, zaraz potem powie do dzieci „Let’s go and wash our hands” – w ten sposób maluszki nie zauważając nawet, przyswajać będą sobie proste zwroty w języku angielskim. Technika ta stosowana jest przez cały dzień pobytu dzieci w Akademii. Dodatkowo maluszki wraz z nauczycielem próbują śpiewać piosenki w języku angielskim, tańczą w rytm tych piosenek, mają okazję nauczyć się krótkich wierszyków w tym języku, słuchają bajek, zabawić się w teatrzyk czy inscenizację tych bajek, jednym słowem bawiąc się w miłej, radosnej atmosferze, śpiewając, tańcząc, ciesząc się, nie nudząc się, maluchy będą uczyły się języka angielskiego.

Obejrzyj przykładowe filmy z lekcji języka angielskiego

Nauka Języka Angielskiego Nauka Języka Angielskiego Nauka Języka Angielskiego Nauka Języka Angielskiego Nauka Języka Angielskiego

Ogromnie ważne miejsce w systemie intensywnej nauki języka angielskiego zajmuje edukacja poprzez muzykę – mózg człowieka bowiem, jak dowodzą badacze, dużo lepiej przyswaja i magazynuje informacje przy wykorzystaniu muzyki. Uczymy się bowiem wszystkimi zmysłami, im więcej ich użyjemy w procesie uczenia tym łatwiej zapamiętujemy. Maluszki śpiewając piosenkę ćwiczą nie tylko wymowę, ale trenują też mięśnie twarzy i umacniają je, przygotowując foniczną podstawę pod naukę innych języków. Przykładem może tu być ćwiczenie angielskiego dźwięku TH (think).

Tak jak całość założeń edukacyjnych system intensywnej nauki języka angielskiego przygotowany został z ogromną starannością i dbałością o szczegóły.

Program nauki języka angielskiego dostosowany jest do potrzeb oraz możliwości maluszków, wszystkie materiały edukacyjne odpowiadają grupie wiekowej tak, aby dzieci bawiąc się poznawały język obcy.

Wprowadzając nowe słówka, dzieci będą miały okazję zapoznania się z wymową i znaczeniem oraz możliwością użycia ich w komunikacji, słysząc je powtarzane w ciągu dnia w różnych sytuacjach i kontekstach będą miały możliwość utrwalenia ich sobie w pamięci. Następnym etapem nauki słówek będzie zachęcanie dzieci przez zadawanie im pytań do samodzielnego ich powtarzania. Technika częstego powtarzania słówek spowoduje naturalne przyswojenie ich przez maluchy, co otworzy drogę do możliwości używania ich w konstrukcjach zdaniowych.

Jako Międzynarodowa Akademia Malucha nie zapewnimy, iż nauczymy wasze dzieci języka angielskiego, możemy zapewnić, iż wykorzystując naturalną plastyczność mózgu dziecka, damy szansę utworzenia fundamentów języka angielskiego, stworzymy mocną podstawę, która ułatwi waszym maluszkom późniejszą naukę – rozwiniemy zdolności komunikacyjne.

Savoir – vivre malucha i nauka samodzielności przy wykorzystaniu techniki pozytywnych wzmocnień

Savoir – vivre malucha i nauka samodzielności przy wykorzystaniu techniki pozytywnych wzmocnieńAkademia Malucha Daisy chce przygotować maluchy do przyszłości – zapewnia im możliwość treningu zachowań społecznych oraz przyzwyczajeń niezbędnych w późniejszym życiu. Towarzyszymy dzieciom w próbach samodzielności, pomagamy i wspieramy je w rozwoju.

Nauka samodzielności rozpoczyna się, gdy dziecko potrafi samo stanąć na nóżkach i sprawnie trzyma przedmioty w rączkach, czyli już od najwcześniejszych lat życia. Maluszki w Akademii Daisy uczą się samodzielnego ubierania, wkładania i zdejmowania bucików, samodzielnego jedzenia, układania i zbierania zabawek, samodzielnego korzystania z toalety, mycia rączek, ząbków i innych przyzwyczajeń higienicznych.

Obserwując postępy dzieci w drodze do samodzielności i biorąc pod uwagę ich psychologiczne potrzeby wspieramy je i pomagamy wykorzystując technikę pozytywnych wzmocnień – pochwały słowne, zwrócenie uwagi na sukcesy w drodze do samodzielności oraz zachęcanie do powtarzania pozytywnych zachowań. Technika ta stosowana jest w przedziale czasowym “tu i teraz” - wzmacniane jest konkretne zachowanie, w konkretnym momencie, tak aby maluszek miał jednoznaczną pozytywną informację zwrotną.

Siła pozytywnych wzmocnień zapewnia dziecku poczucie bezpieczeństwa, akceptacji, miłości, wiary w jego możliwości. Technika ta jest podstawą dla tworzenia się podwalin pozytywnej samooceny człowieka.

System Edukacyjny Reggio Emilia

EdukacjaSystem Reggio Emilia jest filozofią edukacyjną skupioną na nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zapoczątkowana została po II Wojnie Światowej przez Lorisa Malaguzzi oraz rodziców z rejonu Reggio Emilia we Włoszech. Zauważyli oni iż w okresie wczesnego rozwoju dziecka kształtuje się jego indywidualność oraz podwaliny tego, kim będzie w przyszłości. Ta myśl zapoczątkowała powstanie programu edukacyjnego opartego na zasadach szacunku, odpowiedzialności, uczestnictwa w życiu społeczności, poznawania i odkrywania w środowisku przyjaznym i wspierającym dziecko.  Loris Malaguzzi zainspirowany był teoriami Marii Montessori, Jean Piaget’a, Lev’a Vygotskiego. W ostatnich latach filozofia Reggio czerpie inspirację od takich uczonych jak Jerome Brunner czy Howard Gardner, który jest autorem teorii wielorakiej inteligencji. 

Zasady podejścia Reggio

Pierwsza i najważniejsza zasada tej filozofii to postrzeganie dziecka jako protagonistę (W teatrze Starożytnej Grecji był to główny, najwybitniejszy aktor w teatrze, który prowadził dialog z chórem i innymi aktorami występującymi w sztuce) czyli kompetentnego ucznia (kompetentnego do tworzenia wiedzy, ciekawego świata i gotowego do nauki). W myśl tego założenia dzieci powinny mieć czynny udział i kontrolę nad kierunkiem nauczania. Respektowane są prawa dziecka, gdyż według Malaguzziego „kiedy rodzi się dziecko rodzi się też obywatel”.  Dzieci postrzegane są jako teoretycy, którzy powinni sprawdzić swe teorie w praktyce – muszą mieć możliwość uczenia się przez doświadczanie dotykiem, ruchem, słuchaniem, widzeniem – przy wykorzystaniu wszystkich zmysłów. Maluchy pozostają w relacji do innych dzieci i przedmiotów ich otaczających, muszą mieć zatem możliwość poszukiwania i badania środowiska otaczającego je.

Rola nauczyciela skupia się na byciu obserwatorem i słuchaczem który towarzyszy dziecku, obserwuje i pomaga. Loris Malaguzzi wierzył, iż “dziecko mówi 100 językami” – co znaczy iż posiada zdolności do wyrażania się na różnorakie sposoby, jeżeli tylko ma do tego możliwość. Rola dorosłego skupia się na obserwowaniu i uważnym słuchaniu. Podejście Reggio postrzega dziecko jako silnie i nierozłącznie związane z rodziną i społecznością. Zasadniczym elementem podejścia Reggio jest dokumentowanie przebiegu nauki dziecka, powracanie do pomysłów i wrażeń. Uwidaczniamy dziecięce myśli i pomysły dokumentując je w notatkach, spisanych obserwacjach, fotografiach aby były one punktem wyjścia do dyskusji i planów dotyczących możliwości rozwojowych maluszka.

Zasady AkademiiZasady Akademii Maluszka Reggio:

Organizacja przestrzeni w Międzynarodowej Akademii Malucha Daisy na podstawie systemu Reggio

Przestrzeń zorganizowana jest tak, aby dziecko miało możliwość doświadczania współpracy, interakcji społecznej, poszukiwania i badania oraz komunikowania się na różne sposoby (słowa, ruch, rysunek, muzykę itp).

Przy wyborze odpowiedniego miejsca na nasz żłobek zwróciliśmy uwagę na to, aby pomieszczenia miały odpowiednią ilość naturalnego światła. Pomieszczenia dla dzieci przykuwają uwagę maluchów i dorosłych użyciem do dekoracji luster, prac dzieci. Lustra w pokojach zabaw maluszków i innych pomieszczeniach pozwalają dzieciom na widzenie, obserwowanie i poznawanie siebie, swojego ciała, a także innych dzieci i obiektów z innej perspektywy. Pomaga im w zrozumieniu swojego ciała i tworzeniu struktury osobowościowej JA.

Przestrzenie zorganizowane są aby informować i ciekawić widza. W każdym pokoju zabaw znajdują się centralnie zlokalizowane kąciki (atelier) oraz wyraźnie wyznaczone przestrzenie aktywności grupowej. W pokoju zabaw Reggio Emilia znajduje się kącik kuchenny oraz kącik stymulujący sferę poznawczą i psychoruchową dziecka.

Cały żłobek zaprojektowany jest tak, aby dzieci miały możliwość interakcji społecznej (szatnia w centrum żłobka dla wszystkich maluszków). Dzieci nie dzielone są na grupy wiekowe aby mieć możliwość wspólnego przebywania i budowania relacji. Młodsze dzieci maja okazję obserwować starsze maluchy, starszaki zaś pomagają młodszym. Żłobek tworzy środowisko jedności i całości, gdzie nie odczuwa się nacisku na wchodzenie w dodatkowe relacje (na przykład z dochodzącymi dziećmi z zewnątrz).

 

do góry strony