Międzynarodowy Punkt Przedszkolny Daisy naucza według podstawy programowej MEN, a prócz tego swoją edukację opiera na podejściu Emilia Reggio oraz wykorzystuje technikę Bilingwistycznego Intesywnego Angielskiego do nauki tego języka.

Żyjąc w globalizującym się świecie, obserwując i będąc świadkami zmian, zacierania się granic między państwami, wszyscy zdajemy sobie sprawę z ważności znajomości języka angielskiego. Dla następnych rosnących pokoleń jest ona niezbędna, nieodzowna.

Dla ludzkiego mózgu najlepszy czas na przyswajanie języka to czas od narodzin do 6 roku życia. Można podzielić ten 6 letni okres na krótsze dwa okresy: to jest od urodzenia do 3 roku życia i od 3 – 6 roku życia. W pierwszym okresie czyli do 3 roku życia dziecko uczy się podstawowych komponentów i elementów struktury języka, poznając podmiot języka mówionego, opisywanie czynności, wymowę, zadawanie pytań czy formułowanie prostych odpowiedzi oraz uczy się tworzenia zdań i konstrukcji zdaniowych. Późniejszy okres – od 3 do 6 roku życia - to czas „poszerzania słownika” czyli zwiększanie ilości używanych słów – co pozwala na szybki rozwój mowy i komunikacji społecznej - zdolności wypowiadania swoich myśli i potrzeb.

Predyspozyjce dzieci do nauczenia się języka obcego są dużo większe niż u dorosłych. Dzieci uczą się w sposób naturalny, dorośli natomiast próbują sobie przyswajać wiedzę językową świadomie i pod kontrolą. Maluchy posiadają zdolność do nauki słuchania języka mówionego, potem do próby zrozumienia go a potem do powtarzania i przyswojenia jego zasad.

W bilingwistycznej technice intensywnego angielskiego nauczyciel mówiący w języku polskim powie „Idziemy umyć rączki”, nauczyciel mówiący w języku angielskim, zaraz potem powie do dzieci „Let’s go and wash our hands” – w ten sposób maluszki nie zauważając nawet, przyswajać będą sobie proste zwroty w języku angielskim. Technika ta stosowana jest przez cały dzień pobytu dzieci w przedszkolu.

Ogromnie ważne miejsce w systemie intensywnej nauki języka angielskiego zajmuje edukacja poprzez muzykę – mózg człowieka bowiem, jak dowodzą badacze, dużo lepiej przyswaja i magazynuje informacje przy wykorzystaniu muzyki. Uczymy się bowiem wszystkimi zmysłami, im więcej ich użyjemy w procesie uczenia tym łatwiej zapamiętujemy. Maluszki śpiewając piosenkę ćwiczą nie tylko wymowę, ale trenują też mięśnie twarzy i umacniają je, przygotowując foniczną podstawę pod naukę innych języków. Przykładem może tu być ćwiczenie angielskiego dźwięku TH (think).

Tak jak całość założeń edukacyjnych system intensywnej nauki języka angielskiego przygotowany został z ogromną starannością i dbałością o szczegóły.

Program nauki języka angielskiego dostosowany jest do potrzeb oraz możliwości maluszków, wszystkie materiały edukacyjne odpowiadają grupie wiekowej tak, aby dzieci bawiąc się poznawały język obcy.

System Edukacyjny Reggio Emilia

EdukacjaSystem Reggio Emilia jest filozofią edukacyjną skupioną na nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zapoczątkowana została po II Wojnie Światowej przez Lorisa Malaguzzi oraz rodziców z rejonu Reggio Emilia we Włoszech. Zauważyli oni iż w okresie wczesnego rozwoju dziecka kształtuje się jego indywidualność oraz podwaliny tego, kim będzie w przyszłości. Ta myśl zapoczątkowała powstanie programu edukacyjnego opartego na zasadach szacunku, odpowiedzialności, uczestnictwa w życiu społeczności, poznawania i odkrywania w środowisku przyjaznym i wspierającym dziecko.  Loris Malaguzzi zainspirowany był teoriami Marii Montessori, Jean Piaget’a, Lev’a Vygotskiego. W ostatnich latach filozofia Reggio czerpie inspirację od takich uczonych jak Jerome Brunner czy Howard Gardner, który jest autorem teorii wielorakiej inteligencji.   

Zasady podejścia Reggio

Pierwsza i najważniejsza zasada tej filozofii to postrzeganie dziecka jako protagonistę (w teatrze Starożytnej Grecji był to główny, najwybitniejszy aktor w teatrze, który prowadził dialog z chórem i innymi aktorami występującymi w sztuce) czyli kompetentnego ucznia (kompetentnego do tworzenia wiedzy, ciekawego świata i gotowego do nauki). W myśl tego założenia dzieci powinny mieć czynny udział i kontrolę nad kierunkiem nauczania. Respektowane są prawa dziecka, gdyż według Malaguzziego „kiedy rodzi się dziecko rodzi się też obywatel”. 
Dzieci postrzegane są jako teoretycy, którzy powinni sprawdzić swe teorie w praktyce – muszą mieć możliwość uczenia się przez doświadczanie dotykiem, ruchem, słuchaniem, widzeniem – przy wykorzystaniu wszystkich zmysłów. Maluchy pozostają w relacji do innych dzieci i przedmiotów ich otaczających, muszą mieć zatem możliwość poszukiwania i badania środowiska otaczającego je.

Rola nauczyciela skupia się na byciu obserwatorem i słuchaczem który towarzyszy dziecku, obserwuje i pomaga. Loris Malaguzzi wierzył, iż “dziecko mówi 100 językami” – co znaczy iż posiada zdolności do wyrażania się na różnorakie sposoby, jeżeli tylko ma do tego możliwość. Rola dorosłego skupia się na obserwowaniu i uważnym słuchaniu. Podejście Reggio postrzega dziecko jako silnie i nierozłącznie związane z rodziną i społecznością. Zasadniczym elementem podejścia Reggio jest dokumentowanie przebiegu nauki dziecka, powracanie do pomysłów i wrażeń. Uwidaczniamy dziecięce myśli i pomysły dokumentując je w notatkach, spisanych obserwacjach, fotografiach aby były one punktem wyjścia do dyskusji i planów dotyczących możliwości rozwojowych maluszka.

Zasady AkademiiZasady Akademii Maluszka Reggio:

do góry strony